Home

Sjekkliste universell utforming TEK 17

Don't miss your chance to buy at a low price! Spare parts in stock With Us, You'll Catch A Great Deal. From The Beginner To The Serious Fisherman Byggverk for publikum og arbeidsbygninger skal være universelt utformet. Krav om universell utforming av bygg er gitt i § 12-1 i forskrift om tekniske krav i byggverk (TEK17). Boliger må ikke være universelt utformet, men det stilles krav om tilgjengelighet for enkelte boliger og boenheter. Kravet om tilgjengelighet er gitt i §12-2 i TEK17 Sjekkliste TEK 17 § 8-6. Gangatkomst til byggverk med krav om universell utforming Virksomhet Apotek 1 Adresse Smidsrødveien 9 Postnr 3120 Nøtterøy g/br nr 2/71 Kontaktperson OK Ikke aktuelt Avvik Kommentar Gangatkomst stigning stigning % grader Lengde inntil 5m 1:12 8,3% 4,76 X Stigning målt til 11,3

Denne anvisningen inneholder sjekklister for de som skal prosjektere bygninger og utearealer med krav til universell utforming etter byggteknisk forskrift (TEK17). Bruk av sjekklistene sikrer at både de generelle forskriftskravene om brukbarhet og bestemmelsene om universell utforming er ivaretatt Intensjonen bak kravene om universell utforming bygger på prinsippene om likeverd og like muligheter for alle til å delta i samfunnet. Ved planlegging og utførelse av byggverk som skal ha universell utforming, må det tas hensyn til at personer med funksjonsnedsettelse kan ha reduserte muligheter for å mestre utfordringer som bruken av byggverket innebærer Sjekkliste TEK 17 Kapittel 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk REFERANSE: Område/henvisninger: Kontrollpunkt: Skisse: Anm.tegn.: Arb.tegn.: Dokumentasjon: S: Kommentarer: Egenk. Egenk. Egenk. Sidekontr. Generelt §12-1 Krav til planløsning og universell utforming av byggverk X X §12-1 1) X Beskrivelser, møteref., e-post, o.l X. Sjekkliste for tilsyn med produktdokumentasjon; Sentral godkjenning. Søk om, § 8-6. Gangatkomst til byggverk med krav om universell utforming § 8-7. 15.09.17 Veiledningen til byggteknisk forskrift endres ved regelendringer eller særskilt behov

YATO Universele kogelgewrichttrekker 20 mm kopen

Door Handle, interior LIFT-TEK LT6096002 Left — Buy now

Sonik SK-TEK Sleeping Ba

Sjekkliste TEK 17 Kapittel 8 Opparbeidet uteareal REFERANSE: Område/henvisninger: Kontrollpunkt: Skisse: Anm.tegn.: Arb.tegn.: Dokumentasjon: S: Kommentarer: Egenk. Egenk. Egenk. Sidekontr. Generelt §8-1 Opparbeidet uteareal 0 0 Ikke relevant §8-2 Opparbeidet uteareal med krav om universell utforming 0 0 Trinnfri adkomst til bygget fr Sjekkliste for uterom ved leilighetsbygg 72 Vedlegg 3. Byggteknisk forskrift (TEK 17) 74. Universell Utforming AS - 5 Del 1 Innledning 1. Sommerfest i Måltrostveien, Ås. 1. Universell Utforming AS - 6 Universell Utforming AS - 17 Trampoliner er ikke bare for barn og unge universell utforming ved planleggingen. Kommunal- og regionaldepartementet har ansvar for universell utforming for den delen som berører byggesaksbehandlingen. Fylkeskommunen og fylkesmannen skal i samråd med hverandre, gi veiledning, uttalel-ser og støtte for å sikre at kommunen ivaretar hensynet til universell utforming i sine planer Sjekkliste TEK 17 Kapittel 8 Opparbeidet uteareal REFERANSE: Område/henvisninger: Kontrollpunkt: Skisse: Anm.tegn.: Arb.tegn.: Dokumentasjon: S: Kommentarer: Egenk. Egenk. Egenk. Sidekontr. Generelt §8-1 Opparbeidet uteareal 0 0 §8-2 Opparbeidet uteareal med krav om universell utforming X X §8-2 1) X X §8-2 a) X Beskrivelse, tegninger, e. Krav til universell utforming er satt i byggteknisk forskrift (TEK 17) til plan- og bygningsloven § 12-1. Meld fra til Arbeidstilsynet Meld ulykke Tips oss. Kontakt oss Kontakt oss Kontorsteder. Personvern Personvern og informasjonskapsler

Flere andre kapitler i TEK 17 er også relevante for universell utforming. Norsk Standard og SINTEF Byggforsk Flere standarder og anvisninger i Byggforskserien er nyttige verktøy når det skal lages gode uteområder som er universelt utformet Sjekkliste universell utforming, Drammen kommune 01 Parkering Side 1 Utgave 1.1 01.05.10 Parkering Krav TEK§ 10-2 Generelle krav til utearealer I nærheten av byggverk skal det være tilstrekkelig antall parkeringsplasser tilrettelagt fo Universell utforming publikumsbygg INNLEDNING Universell utforming er en strategi for planlegging og utforming av omgivelsene. Verdigrunnlaget for universell utforming vil være å legge til rette for at alle skal ha like muligheter for personlig utvikling, samfunnsdeltakelse og livsutfoldelse. Dett Kapittel 3 Universell utforming og individuell tilrettelegging (§§ 17 - 23) § 17. Universell utforming § 18. Særlig om universell utforming av IKT § 19. Plikt til å arbeide aktivt for å fremme universell utforming § 20. Rett til individuell tilrettelegging av kommunale tjenester § 21

Universell utforming - Direktoratet for byggkvalite

Universell utforming og tilgjengelighet « Utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming » (Miljøverndepartementet, 2007). Tilgjengelighet er løsninger som er tilpasset en enkelt gruppe i samfunnet Sjekkliste for universell utforming av apper. Denne sjekklisten er utviklet for å gi en pekepinn på om hvorvidt appen tilfredsstiller de mest grunnleggende kravene til universell utforming og er egnet til bruk i undervisningen av barn med en funksjonsnedsettelse. Universell Utforming AS. Storgata 17, 0184 Oslo Universell utforming - tilstandsanalyse og kunnskapsstatus PPT - Teknisk forskrift (TEK 10) og universell utforming TEK10 : Nye regler fra 01.07.10 krav til universell. Forsiden - regjeringen.n Veileder universell utforming Vedlegg A: Sjekklister Bruk av sjekklistene Utfylling av sjekklister består av tre skritt: 1. Utfylling av detaljert sjekkliste med spørsmål for hvert tema 2. Oppsummering av status for hvert tema 3. Samlet vurdering av anlegget basert på status i punkt 2. I tillegg kan registreringen brukes til følgende: 4

Laat je verrassen door het ruime vidaXL aanbod en probeer de beste aanbiedingen te vinden. Producten worden Gratis Thuisbezorgd. Bevalt het product niet? Retourneren is ook gratis KRAV TIL UNIVERSELL UTFORMING I hvilke bygg er det krav om universell utforming? I § 12-1 i TEK 17 fremkommer det at byggverk for publikum og arbeidsbygninger skal være universelt utformet. Uttrykket byggverk omfatter alle typer bygninger og anlegg der publikum har tilgang; sportsarenaer, bensinstasjoner, brygger etc SJEKKLISTE KRAV TIL UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN Sist revidert 15.10.2020 NB! - Universell utforming/tilgjengelighet - utomhus - Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018) (TEK 17) fra .

Sjekkliste TEK 17 § 8-6

TEK17 Fri åpning i dør I følge byggeforskriften TEK 17 skal døråpningens frie bredde i en utvendig dør nå utgjøre 860 mm. Ref. §12-13, (2) og § 11-13, preaksepterte ytelser til syvende ledd. universell utforming og utdanningsinstitusjonenes læringsmiljøutvalg i høyere utdanning I dette prosjektet har vi sett på utforming av inngangsparti, garderobe og uteområdet i to forskjellige barnehagebygg, med tanke på universell utforming. den ene barnehagen vi har valgt til dette prosjektet er en barnehage som er rehabilitert ut fra et eksisterende bygg, mens den andre barnehagen er bygget fra bunnen av. Gjennom undersøkelser ut fra TEK 17 har vi gjennomført en Denne anvisningen gir oversikt over hvilke krav byggteknisk forskrift (TEK17) stiller til tilgjengelighet i boenheter og fellesarealer («tilgjengelig boenhet» og «tilgjengelig bad og toalett»), samt til bygningsdeler og rømningsveier SJEKKLISTE - BRANNKONSEPT 15350.Sjekkliste.rev- Page 8 (19) Fri bredde Samlet fri bredde Universell utforming Svalgang: Antall trapper Avstand Fri bredde ☒ ☐ ☒ ☐ Avstand i rømnings- og fluktvei: Røykskille i korridor ☒ ☐ Eksisterende trapperom og små brannceller- ivaretatt. ☒ ☐ Vindu tilrettelagt for rømning

Sjekkliste universell utforming, Drammen kommune 02 Atkomst Side2 Utgave 1.1, 01.05.10 Element Ny byggteknisk forskrift REN veiledning til teknisk forskrift Anbefalinger mht universell utforming Stigning Gangatkomst til byggverk med krav om universell utforming skal være trinnfri og ikke ha større stigning enn 1:20 Universell utforming er en strategi som innebærer at løsninger planlegges ut fra mangfoldet i befolkningen; personer i alle aldre og med ulike forutsetninger. Strategien bygger opp om likestilling, menneskeverd og god design. Målsettingen er et samfunn som er åpent for alle. 00 HOVEDSIDE 01 INNHOLD 41 REFERANSER 42 LENKER 43 SJEKKLISTE Relevante anvisninger Planlegging 220.300 Universell utforming. Oversikt 220.315 Universell utforming av skolebygninger 220.320 Universell utforming av arbeids- og publikumsbygninger 220.335 Dimensjonering for rullestolbrukere 220.340 Bogrupper for personer med demens 220.345 Tilgjengelighet for synshemmede 320.100 Menneskers rekkevidde og plassbehov 330.112 Boligblokker - utforming og.

Universell utforming bolig krav. Krav om universell utforming av bygg er gitt i § 12-1 i forskrift om tekniske krav i byggverk (TEK17). Boliger må ikke være universelt utformet, men det stilles krav om tilgjengelighet for enkelte boliger og boenheter Universell utforming.Definisjonen som legges til grunn i byggesaksdelen i plan- og bygningsloven er formulert som følger: Med universell. Krav om universell utforming ved offentlige anskaffelser. 2019-01-17. EUs direktiv om universell utforming av offentlige nettsteder og mobilapplikasjoner, understreker at tilgjengelige løsninger er sentrale for å gi alle brukere mulighet til å samhandle på Internett Universell utforming er utforming av produkter og omgivelsene på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning eller spesiell utforming (Ron Mace, Center for Universal design, USA). Universell utforming er hjemlet i ulike lover og regler. Her ønsker v Brukerkrav og programmering 220.010 Programmering av byggeprosjekter 220.114 Prosjektering av luminanskontrast 220.130 Prinsipper og metoder for belysning 220.300 Universell utforming. Oversikt 220.310 Evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede 220.311 Sjekklister for prosjektering av bygninger og utearealer med universell utforming 220.312 Kravnivåer ved evaluering av tilgjengelighet.

2.4 Universell utforming Jf. pbl § 1-1 femte led Universell utforming jf. Tek-10 skal legges til grunn for planlegging, byggesaksbehandling og opparbeiding av bygg og anlegg 4.4 TEK-10/17 SJEKKLISTE RELEVANTE KRAV Understående forskriftskrav er vurdert mot tiltaket Dører internt i byggverk med krav om universell utforming skal ha fri bredde på minimum 0,86 m. Dør til bad i overnattingsrom som er unntatt fra krav til universell utforming etter § 12-7 sjuende ledd, skal ha fri bredde på minimum 0,76 m 5.6 Sjekkliste for viktigste dimensjoner . • NOU 2016:17 På lik linje Dette er ambisjoner som også må gjenspeiles i utforming og lokalisering av nye typer tilbud. Det understrekes i «NOU 2011: 11 Innovasjon i omsorg» at omsorgsutfordringene ikke kan løses a 8. Sjekklister 8.1 Innledning. Det finnes i dag skjemaer for registrering på ferge og fergekai (Sintef 2011, Vegdirektoratet: Håndbok V431 Ferjekai prosjektering, 2017), veianlegg (Vedlegg 3 til håndbok V129 Universell utforming av veger og gater 2014) og for heiser og toalett (Vegdirektoratet håndbok V129 og NHF 2009).Det kan bygges videre på disse, med fokus på universell utforming på. Sjekkliste for universell utforming av apper (for iOS) Universell Utforming AS sletter opplysninger når de ikke lenger oppfyller formålet de ble innhentet for. Utlevering av data Du har rett til å få opplysninger om deg utlevert. Universell Utforming AS. Storgata 17, 0184 Oslo

220.311 Sjekklister for prosjektering av bygninger og ..

 1. g av byggverk, del 1 Arbeids- og publikumsbygninger; NS 11001-2 Universell utfor
 2. g (TEK 17 § 8-3 (5)) a) Opparbeidet areal avsatt til lek og rekreasjon skal ha et horisontalt felt med fast dekke på
 3. g og økt tilgjengelighet for 2009 -2025 - Norge universelt utformet 2025. Universell utfor
 4. g Alle kunstgressbaner med tilhørende service-anlegg skal tilfredsstille kravene til universell utfor

TEK 10 § 12-11: TEK 17 § 12-11: 3) For bygning med krav til tilgjengelig boenhet og byggverk med krav om universell utforming skal følgende være oppfylt: a) Atkomst til balkong/terrasser/uteplass fra hovedplan skal være trinnfri med avfaset terskel på maksimum 25 mm Dette kurset vil gi deg en bakgrunn for hvorfor universell utforming er viktig, samt gi. En virksomhet kan altså ha flere hovedløsninger. Lignende sider:Sjekkliste universell utformingUniversell utforming grafisk designUniversell utforming tekstForskrift om utforming og innretningHc terskel kravKrav til sikkerhetsglass tek 17 Universell utforming er et begrep som du må kjenne til når du skal arbeide som barne- og ungdomsarbeider. Når nye barnehager, skoler og fritidsklubber skal tegnes, er det viktig at man tenker universell utfoming fra første strek ning av knutepunkt, både uteområde og terminalbygning, skal ha universell utforming (TEK 17, §8 og 12), slik at så mange som mulig kan gjennomføre bytte mellom transportmidler. Knutepunktet skal binde sammen reisen fra start til endestasjon. Overgang bør skje uten unødig tidstap, målet er at hele reise- kjeden skal være universelt. Universell utforming Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Definisjon er hentet fra Temarapport Universell utforming - begrepsavklaring Miljøverndepartementet 2007

§ 12-1. Krav til planløsning og universell - Direktoratet ..

Universell utforming i fire gateoppgraderingsprosjekter 17 4.5 Hvordan intensjonene om universell utforming og tilgjengelighet i plan - og bygningsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er ivaretatt i det ferdige prosjektet 6.3.3 Sjekkliste for universell utforming. Universell utforming Om uu-testing. 2 Innhold Eksempel på sjekkliste: juiceboxinteractive.com Eksempel på sjekkliste. Rapportering og korrigering 17 Takk for meg! marit.krohn-Hansen@dnb.no. Title: PowerPoint-presentasjon Author: Krohn-Hansen, Marit Keywords: Universal Desig Regler om universell utforming ligger i flere lover, blant annet likestillings- og diskrimineringsloven og plan- og bygningsloven. Byggeteknisk forskrift, TEK 17, er sentral når det gjelder universell utforming fordi den trekker opp det minimum av egenskaper et anlegg må ha for å kunne oppføres lovlig Universell utforming trenger ikke å være vanskelig, men hvis du ikke har jobbet med det så lenge, kan det oppfattes som svært komplisert. Vår oppgave er å forklare og beskrive slik at det blir lettere å forstå hvilke løsninger som fungerer

Sjekkliste TEK 17 Kapittel 12 Planløsning og bygningsdeler

 1. g (UU), eller bruk av livsløpsstandard, er et begrep innen samfunnsplanlegging, IKT, design, arkitektur, tjeneste- og produktutvikling.. Den grunnleggende ideen bak universell utfor
 2. I § 17-2 er det overgangsbestemmelser som innebærer at ved søknader som kommer inn til kommunen før 1. januar 2019, kan tiltakshaver velge om hele tiltaket skal følge TEK 17 eller bestemmelsene i TEK 10
 3. g. Del 2: Faglig grunnlag». Her er i hovedsak bare tatt med krav knyttet til universell utfor
 4. Denne veilederen forklarer forskriftens krav og gir preaksepterte ytelser som vil oppfylle kravene. TEK17 er utgitt av Direktoratet for byggkvalitet. Vi anbefaler å bruke den digitale veilederen: Byggteknisk forskrift (TEK17) - Direktoratet for byggkvalite
 5. Hva er overgangsreglene fra TEK 10 til TEK 17? Frem til 1. januar 2019 er adgang til å velge om man vil prosjektere etter nytt eller gammelt regelverk, men det må gjøres et valg. Gå til kontaktskjema. Møt våre erfarne advokater. First slide details. Current Slide First slide details
 6. g publikumsbygg - Et prosjekteringsverktøy Bakgrunn Trondheim kommune utarbeidet i 2005 Veileder publikumsbygg til bruk ved planlegging av nybygg og ombygging med hensyn til universell utfor

Byggteknisk forskrift (TEK17) - Direktoratet for byggkvalite

I Norge er universell utforming inkludert i flere lover. Her skal nevnes likestillings- og diskrimineringsloven, plan- og bygningsloven med byggeteknisk forskrift, TEK 17 og universitets- og høyskoleloven som i § 4.1. sier at studentenes læringsmiljø skal være universelt utformet. Det finnes også en forskrift om universell utforming innen. Gratis verzending voor alle producten. Producten kunnen ook gratis geretourneerd worden. Bekijk het ruime vidaXL aanbod en laat je verrassen door de mooie aanbiedingen. Kijk snel Ved planlegging og utførelse av byggverk som skal ha universell utforming, TEK17 Fri åpning i dør I følge byggeforskriften TEK 17 skal døråpningens frie bredde i en utvendig dør nå utgjøre 860 mm. Ref. §12-13, (2) og § 11-13, preaksepterte ytelser til syvende ledd § 12-17. Rekkverk (1) Rekkverket skal ha slik høyde og utforming at personer ikke utsettes for fare for skade ved fall eller sammenstøt, For bygning med krav om tilgjengelig boenhet og byggverk med krav om universell utforming skal håndlist være utformet slik at den gir et godt grep Universell utforming handler om å planlegge og utforme omgivelser og produkter på en slik måte at de kan 4.3 INNFØRING AV BEGREPET UNIVERSELL UTFORMING I TEKNISK FORSKRIFT (TEK) Trondheim 17.11.2006 Arkitekt / Forsker Solvår Wågø . UNIVERSELL UTFORMING S I D E 5 1

Prosjekteringsverktøy for universell utforming av

 1. g, miljøhensyn og sikkerhet i utendørs lekearealer. Forankring av universell utfor
 2. g. 24.01.2017 b) uteareal for boligbygning med krav om heis Kravet til universell utfor
 3. g i TEK 17, § 13-6, første ledd er tatt ut, særlig da regjeringen og plan- og bygningsloven viser til at et viktig mål er universell utfor
 4. g (TEK10) Universell utfor
 5. g AS er et eksempel på mulig samarbeidspartner. Publikasjoner. Diskri

Sjekkliste universell utforming, Drammen kommune Sjekklist Universell Utforming AS Forord Maritim transport gir spesielle utfordringer for personer med nedsatt funksjonsevne, eldre og andre. Figur 26 Måling av fri bredde i dør med 90 graders åpningsvinkel (Direktoratet for byggkvalitet, veileder til TEK17) Vi viser også til Miljøverndepartementets sjekkliste for planbeskrivelse. Tema Særlig relevante bestemmelser, føringer og hjelpemidler KP bestemmelser om byggegrenser langs vassdrag punkt 2.17 Er det mulig fare for Kp retningslinjer punkt 16.7 med hensynssone for kulturlandskap Folkehelse Ivaretas kravene til universell utforming SJEKKLISTE VED UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANER Sist ajour: 30.01.2019 Nr 50-011 PlanId: 361 Plannavn: 17 1 Utbyggingsrekkefølge Planleggingen skal tilstrebe at hele eller deler av området vil ha universell utforming. www.

 1. g Som hovedregel skal alle avfallsanlegg tilpasses universell utfor
 2. g er en strategi for å oppnå et inkluderende samfunn, og omfatter utfor
 3. g AS har i to omganger fått støtte fra Bufdir til en nettportal om universell utfor
 4. g av ikt, innanfor tema for tilsynet. 2.2 Om testinga. Vi har testa 9 av dei 35 suksesskriteria som utgjer
 5. g Hovedløsningene skalvære utformet slik at de kan brukes av flest mulig, på en likestilt måte. Krav i forskriften, TEK17 Utfor
 6. g er nedfelt i lovens formålsparagraf (§1-1) Loven utdypes i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) (TEK 17). Tilgjengelighet og universell utfor

Ikke alle er like fornøyde med endringene i TEK 17 når det gjelder bokvalitet og universell utforming. Solveig Dahl Grue, utviklingssjef i bransjeorganisasjonen Arkitektbedriftene i Norge, mener at den nye forskriften er et steg i feil retning Kravet om tilgjengelighet er gitt i §12-2 i TEK17 Prinsippet om universell utforming er nedfelt i . lovens formålsparagraf ( §1-1) Loven utdypes i. forskrift om tekniske krav til byggverk ( byggteknisk forskrift) (TEK 17) Tilgjengelighet og universell utforming er tatt inn i flere kapitler, for eksempel når det gjelder uteareal, atkomst, inngang sparti, planløsning og utforming av rom i Denne bestemmelsen er for bygning med krav om tilgjengelig boenhet og byggverk med krav om universell utforming videreført i TEK17 § 8-8 tredje ledd. Heller ikke foreslått endring av luminanskravet for trapper, ramper og skilt fra 0,8 til 0,4 ble tatt med i den vedtatte forskriften

Hva er universell utforming? Et samfunn for alle. Skrift og lesbarhet. Tilgjengelig informasjon. Nettsider, IKT og automater. Tilgjengelige nettsider og automater. Bygg og uteområder. Tilgjengelige bygg og uteområder. Krav til ledelinjer og ledesystemer . Kollektivtransport. Tilgjengelig kollektivtransport. Synstolkning og lydteksting av film. Dersom deler av rasteplassen ikke er opparbeidet, vil det ikke være krav om universell utforming. Men der hvor uteområdet er opparbeidet er det krav om universell utforming. I mange tilfeller vil det på grunn av terrenget være svært krevende å oppnå tilgjengelighet. I veiledning til TEK 17 er den skjønnsmessig Sjekkliste for kommunal idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning Universell utforming 21. Tilfredsstiller idrettsanlegget krav til tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne både som utøver, publikum, trener, dommer og arrangements teknisk personell? 22 Dei norske lovkrava til universell utforming av IKT-løysingar omfattar alle typar nettstader, inkludert sosiale medium. Verksemder, statlege organ, departement og direktorat er omfatta av krava til universell utforming. Reglane gjeld uansett kor stor avdelinga eller organet er, og øvste leiar sit med ansvaret for at verksemda opprettheld reglane for universell utforming Universal utforming- TEK 17. Klikk på bildet så kan du lese produktkatalogen til en av våre leverandører av universal utforming i stål. Klikk på bildet så kan du lese produktkatalogen til en av våre leverandører av universal utforming, norske Taktila

Dokumenter som Vegdirektoratets sjekkliste for vurdering av diverse anlegg i transportsystemet og Kartverkets veileder for tilgjengelighet og universell utforming, fokuserer likevel i stor grad på fysiske funksjonsnedsettelser. Også i forskningen er det stort sett fysiske funksjonsnedsettelser som undersøkes I følge byggeforskriften TEK 17 skal døråpningens frie bredde i en utvendig dør nå utgjøre 860 mm. Ref. §12-13, (2) og § 11-13, preaksepterte ytelser til syvende ledd. Fri bredde vurderes ift. hvor mye den gitte dør kan åpnes, se egne illustrasjoner under § 2-22. Utforming av rekkverk § 2-23. Utforming av leidere § 2-24. Særskilte vernetiltak for utendørs arbeidsplasser Kapittel 3 Krav til personalrom, rom for renholdsutstyr, førstehjelpsrom og førstehjelpsutstyr § 3-1 Bygget må tilfredsstille krav i veileder for «Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg» og TEK 17 kap 12. Universell utforming gjelder ikke bare bevegelseshemmede, men også de med nedsatt hørsel, syn, kognitive ferdigheter og overfølsomhet for materialer og forurensninger i luft. Er det to etasjer eller mer, med trapp

 • Minska aptiten piller.
 • Lombre learnset gen 3.
 • La rencontre Cairn.
 • Omega field watch.
 • Eritrean food injera.
 • Färga grått hår naturligt.
 • Allstar Örnsköldsvik öppettider.
 • Rosé guld Förlovningsring.
 • Antonio José de Sucre.
 • Pokémon League Champions anime.
 • EU import data.
 • Den Danske Metode meme.
 • Dement vägrar vård.
 • Nobina Avanza.
 • Hu Yaobang.
 • Blocket bostad hyra Huddinge.
 • Har kastsystem korsord.
 • Happy Death Day Trailer.
 • Stolthet och fördom sammanfattning.
 • Västra Hamnen studentlägenhet.
 • Fult.
 • Maserati Levante price in Mumbai.
 • Oktoberfest present.
 • Wifi meaning.
 • Tv program torsdag kväll.
 • Lombre learnset gen 3.
 • Bottenskola.
 • Capitol Mannheim falco.
 • Primaverde sparris.
 • Manchester United 18 19.
 • Hydrogen like wave functions.
 • Keramik Vas Svart.
 • Raka håret med trimmer.
 • How to clean cooker hood filters.
 • Fakta om Sydamerika.
 • Oxen sexuellt.
 • Makalöst korsord.
 • Elektro Scooter gebraucht.
 • Steka kycklingfilé saftig.
 • Llano Estacado in English.
 • TP53 protein UniProt.